Συνιστώμενα βιβλία

The Programming with gtkmm 4 tutorial is available online along with the rest of our documentation.

The Meson build system is also described online.

The Programming with gtkmm 3 tutorial is not available online any more. It can be downloaded from here.

Οι προγραμματιστές του gtkmm βρίσκουν επίσης χρήσιμα αυτά τα βιβλία: